Bezpieczeństwo w trakcie malowania proszkowego

W lakierniach proszkowych ,tak jak w innych zakładach przemysłowych, obowiązują zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, których celem jest zapobiegnięcie wypadkom i zapewnienie pracownikom jak najlepszych warunków do wykonywania ich obowiązków zawodowych. O właściwych sposobach postępowania w malarni proszkowej opowiadamy w tym artykule.

 

Przede wszystkim do pracy w lakierni dopuszczone powinny być tylko osoby pełnoletnie posiadające uprawnienia do wykonywania zawodu. Dokument ten potwierdza, że są one dobrze zaznajomione z wymaganiami związanymi z tym zawodem. Pracownicy muszą oczywiście przejść też szkolenia z obsługi sprzętu znajdującego się w malarni oraz z ochrony przeciwpożarowej. Aby zostać dopuszczonym do pracy na tym stanowisku, lekarz medycyny pracy musi też stwierdzić brak jakichkolwiek przeciwwskazań.

 

Przygotowanie maszyn i stanowiska pracy

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić poprawne działanie wszystkich elementów sprzętu do malowania proszkowego. Jakiekolwiek nieprawidłowości powinny być zgłoszone – mogą prowadzić do nieefektywnego lakierowania, a w skrajnych sytuacjach do wypadków w miejscu pracy. Pracownik powinien też nosić środki ochrony osobistej – zabezpieczyć należy oczy i drogi oddechowe. Należy również umożliwić mu zapoznanie się z właściwościami farb oraz innych substancji i materiałów używanych na terenie zakładu.

 

Bezpieczeństwo w trakcie malowania proszkowego

Podobnie jak w innych zakładach przemysłowych, na stanowisku pracy powinien być utrzymywany porządek, a włączonych maszyn nie wolno zostawiać bez nadzoru. Farby stosowane w lakierowaniu proszkowym są bezpieczne dla środowiska naturalnego, ale nie oznacza to, że podczas pracy z nimi nie należy zachowywać środków ostrożności. Przede wszystkim nie należy dotykać zbiornika z farbą, szczególnie jeśli jest ona nanoszona na lakierowany obiekt metodą elektrostatyczną. Na terenie malarni zabronione jest używanie otwartego ognia, nie wolno też zdejmować z maszyn osłon i zabezpieczeń, ani kierować pistoletem w stronę inną niż pokrywany farbą obiekt.


Brak przestrzegania zaleceń i zasad bezpieczeństwa, niedbałość czy też nieostrożność podczas pracy w malarni proszkowej może doprowadzić do zagrożenia zdrowia pracownika.

0
Feed